כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 18.10.21

 

 

 

 

לסיכו- אסיפה כללית שנתית ומיוחדת יוני 2021

 

 

 

לסיכו בע"מ ("החברה") – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 18 באוקטובר, 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה בשדרות ירושלים 152, חולון, או, ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו זאת עקב מגפת הקורונה, באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מיידי במגנא בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (2) מינוי מחדש של משרד "הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל רואי חשבון" (פירמת Baker Tilly) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה יחיאל לשמן, יהודה לשמן, איל לשמן, ראובן לשמן, ערן סידי ויעקב אלינב (דירקטור בלתי תלוי); (4) עדכון סעיף 5.5 (תגמול משתנה תלוי ביצועים (מענק במזומן)) למדיניות התגמול.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ג', ה-14 בספטמבר, 2021.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מיידי בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 9 בספטמבר 2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך https://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ https://maya.tase.co.il/.

לסיכו בע"מ

1. בת(85%) תממש אופציה לרכישת יתרת מניות בחברות בארה"ב -המשך

 

 

 

 

 

19 ביולי 2021

לכבוד                                                  לכבוד

רשות ניירות ערך                                    הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רחוב כנפי נשרים 22,                              רחוב אחוזת בית 2

ירושלים                                                תל אביב-יפו

באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: מזכר הבנות בעניין רכישת החברות בארה"ב

בהמשך לדיווחים מיידיים של החברה מיום 6 באוגוסט 2020 ומיום 23 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-085044 ו-2020-01-092109) בקשר עם הסכמים לרכישת החזקות ב-TMI Services Inc. ובA-1 Pavement Markings LLC- ("החברות הנרכשות" ו-"ההסכמים", בהתאמה) ולדיווח המיידי של החברה מיום 28 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-116754) בקשר עם התאמות חשבונאיות מסוימות אשר ביצעו החברות הנרכשות בדוחות הכספיים לתאריך 30 בספטמבר 2020, מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

  1. ברקע שיחות ודיונים שהתקיימו בין הצדדים, בין היתר בשים לב למנגנוני שיפוי שנקבעו בהסכמים ולהסכמות בדבר התחשבנויות אליהם הגיעו הצדדים, נחתם מזכר הבנות בין הרוכשת Lesico US INC (חברת בת (85%) של החברה) לבין המוכרים.

  1. בהתאם למזכר ההבנות, חברת Lesico US INC תממש את האופציה לרכישת יתרת מניות (30%) של החברות הנרכשות בכפוף לחתימה על הסכם מפורט. התמורה הכולת בגין רכישת 100% ממניות החברות הנרכשות צפויה להיות 3.135 מיליוני דולר ארה"ב.

החברה בוחנת את השפעת ההסכמות כאמור לעיל על דוחותיה הכספיים, הגם שלמועד הדוח הן מוערכות כלא מהותיות לחברה במאוחד.

                                                                                                              בכבוד רב,

                                                                                                            לסיכו בע"מ

נחתם בשם החברה על ידי:

איל לשמן, מנכ"ל

זכייה בפרויקט להקמת מפעל לייצור גזים,פרטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ביולי 2021

לכבוד                                                  לכבוד

רשות ניירות ערך                                    הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רחוב כנפי נשרים 22,                              רחוב אחוזת בית 2

ירושלים                                                תל אביב-יפו 

                     

באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: פרויקט להקמת מפעל לייצור גזים בקריית גת

לסיכו בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי היא תשמש כקבלן הראשי של תאגיד בינלאומי במסגרת ביצוע עבודות הקמה של מפעל חדש לייצור גזים בקרית גת ("הפרויקט"). ההתקשרות תבוצע על בסיס כתב כמויות והחברה צופה כי הכנסותיה מביצוע הפרויקט יעמדו על סך של כ- 247 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. להערכתה שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט דומה לשיעורי הרווח לפיהם החברה נוהגת לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות מסוג זה. תקופת הביצוע של הפרויקט מוערכת בכשנתיים ולמיטב ידיעת החברה היא צפויה להתחיל בסוף שנת 2021.

יצוין, כי למועד הדוח טרם נחתמו הסכמים מפורטים עם מזמין העבודה בקשר עם ביצוע העבודות על ידי החברה בפרויקט וביצוע העבודות כאמור כפוף להסכמות הצדדים על מערכת הסכמית מפורטת.

הערכות החברה בדבר צפי הכנסות החברה מהפרויקט, שיעור הרווחיות הגולמית הצפויה וצפי תקופת הביצוע נשענות על הערכותיה, תכניותיה ועל בסיס כתב כמויות שסוכם בקשר עם ביצוע הפרויקט. מידע זה מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אין וודאות מלאה בהתממשותו והוא עשוי להיות שונה מהערכות החברה כמפורט לעיל.

                                                                                 בכבוד רב,

                                                                                     לסיכו בע"מ

נחתם בשם החברה על ידי:

    איל לשמן, מנכ"ל