כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 18.10.21

 

 

 

 

לסיכו- אסיפה כללית שנתית ומיוחדת יוני 2021

 

 

 

לסיכו בע"מ ("החברה") – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 18 באוקטובר, 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה בשדרות ירושלים 152, חולון, או, ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו זאת עקב מגפת הקורונה, באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מיידי במגנא בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (2) מינוי מחדש של משרד "הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח & אנזל רואי חשבון" (פירמת Baker Tilly) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה יחיאל לשמן, יהודה לשמן, איל לשמן, ראובן לשמן, ערן סידי ויעקב אלינב (דירקטור בלתי תלוי); (4) עדכון סעיף 5.5 (תגמול משתנה תלוי ביצועים (מענק במזומן)) למדיניות התגמול.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ג', ה-14 בספטמבר, 2021.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מיידי בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 9 בספטמבר 2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך https://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ https://maya.tase.co.il/.

לסיכו בע"מ