1. בת(85%) תממש אופציה לרכישת יתרת מניות בחברות בארה"ב -המשך

 

 

 

 

 

19 ביולי 2021

לכבוד                                                  לכבוד

רשות ניירות ערך                                    הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רחוב כנפי נשרים 22,                              רחוב אחוזת בית 2

ירושלים                                                תל אביב-יפו

באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: מזכר הבנות בעניין רכישת החברות בארה"ב

בהמשך לדיווחים מיידיים של החברה מיום 6 באוגוסט 2020 ומיום 23 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-085044 ו-2020-01-092109) בקשר עם הסכמים לרכישת החזקות ב-TMI Services Inc. ובA-1 Pavement Markings LLC- ("החברות הנרכשות" ו-"ההסכמים", בהתאמה) ולדיווח המיידי של החברה מיום 28 באוקטובר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-116754) בקשר עם התאמות חשבונאיות מסוימות אשר ביצעו החברות הנרכשות בדוחות הכספיים לתאריך 30 בספטמבר 2020, מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

  1. ברקע שיחות ודיונים שהתקיימו בין הצדדים, בין היתר בשים לב למנגנוני שיפוי שנקבעו בהסכמים ולהסכמות בדבר התחשבנויות אליהם הגיעו הצדדים, נחתם מזכר הבנות בין הרוכשת Lesico US INC (חברת בת (85%) של החברה) לבין המוכרים.

  1. בהתאם למזכר ההבנות, חברת Lesico US INC תממש את האופציה לרכישת יתרת מניות (30%) של החברות הנרכשות בכפוף לחתימה על הסכם מפורט. התמורה הכולת בגין רכישת 100% ממניות החברות הנרכשות צפויה להיות 3.135 מיליוני דולר ארה"ב.

החברה בוחנת את השפעת ההסכמות כאמור לעיל על דוחותיה הכספיים, הגם שלמועד הדוח הן מוערכות כלא מהותיות לחברה במאוחד.

                                                                                                              בכבוד רב,

                                                                                                            לסיכו בע"מ

נחתם בשם החברה על ידי:

איל לשמן, מנכ"ל