זכייה בפרויקט להקמת מפעל לייצור גזים,פרטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ביולי 2021

לכבוד                                                  לכבוד

רשות ניירות ערך                                    הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רחוב כנפי נשרים 22,                              רחוב אחוזת בית 2

ירושלים                                                תל אביב-יפו 

                     

באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: פרויקט להקמת מפעל לייצור גזים בקריית גת

לסיכו בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי היא תשמש כקבלן הראשי של תאגיד בינלאומי במסגרת ביצוע עבודות הקמה של מפעל חדש לייצור גזים בקרית גת ("הפרויקט"). ההתקשרות תבוצע על בסיס כתב כמויות והחברה צופה כי הכנסותיה מביצוע הפרויקט יעמדו על סך של כ- 247 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. להערכתה שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט דומה לשיעורי הרווח לפיהם החברה נוהגת לתמחר פרויקטים לביצוע עבודות מסוג זה. תקופת הביצוע של הפרויקט מוערכת בכשנתיים ולמיטב ידיעת החברה היא צפויה להתחיל בסוף שנת 2021.

יצוין, כי למועד הדוח טרם נחתמו הסכמים מפורטים עם מזמין העבודה בקשר עם ביצוע העבודות על ידי החברה בפרויקט וביצוע העבודות כאמור כפוף להסכמות הצדדים על מערכת הסכמית מפורטת.

הערכות החברה בדבר צפי הכנסות החברה מהפרויקט, שיעור הרווחיות הגולמית הצפויה וצפי תקופת הביצוע נשענות על הערכותיה, תכניותיה ועל בסיס כתב כמויות שסוכם בקשר עם ביצוע הפרויקט. מידע זה מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אין וודאות מלאה בהתממשותו והוא עשוי להיות שונה מהערכות החברה כמפורט לעיל.

                                                                                 בכבוד רב,

                                                                                     לסיכו בע"מ

נחתם בשם החברה על ידי:

    איל לשמן, מנכ"ל