PV סולרי

טכנולוגיה זו פותחה לפני כ100 שנה לשימושים מיוחדים (תחנות בחלל, משתמשים אוטונומיים)

שדרוג תחנות שאיבה איגודן

שדרוג 5 תחנות שאיבה לביוב של איגודן .כולל הוספת משאבות ראשיות, התקנת מגוף בקוטר "64 על קו קיים AY   (עומק 20 מ') .

בריכת המורים – 50,0000 מ"ק קו מחבר אבו גוש לבריכת המורים – קטע בדרך הגישה לבריכה דרך גישה לבריכת המורים

"מקורות" מקימה סמוך לישוב הר אדר, בריכת בטון מקורה בנפח איגום של 50,000 מ"ק מים מצינורות פלדה בקוטר "36 ובאורך של כ – 980 מ' וסלילת דרך גישה לבריכה באורך של כ – 1,130 מ' אשר קו הפלדה יונח תחתיה.