מט"ש רהט

הרחבת מכון טיהור שפכים רהט לספיקה של 12,500 מק"י ושדרוגו לאיכות קולחין שלישונית .