אודותינו

החברה התאגדה כדין בישראל ביום 19 בפברואר 1969, כחברה פרטית מוגבלת במניות. לאחר הנפקת מניות החברה לציבור ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 25 במאי 2017, הפכה החברה לחברה ציבורית כמשמעות המונח בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). פעילות החברה החלה על-ידי מר שלמה לשמן, מייסד החברה, בשנות ה-50 המוקדמות. בראשית דרכה עסקה החברה בביצוע פרויקטים בתחום צנרת, דלק ואינסטלציה, והענקת שירותי תחזוקה לפרויקטים כאמור. בשנות ה 60 ו ה70 הצטרפו לפעילות החברה בניו של שלמה לשמן, מר יחיאל לשמן ומר יהודה לשמן, וכן מר יצחק סידי. כיום כל אלו יחד, עם איל לשמן, ראובן יריב לשמן וערן סידי ("בעלי השליטה") מובילים את החברה. החברה, בעצמה ובאמצעות חברות קשורות שלה מתחה בהקמת פרויקטי תשתית מסוגים שונים במסגרת שני מגזרי פעילות: הקמה ואחזקה.

  • מגזר פרויקטים בהקמה – בתחום זה הקבוצה פועלת בפעילויות הבאות:

 (1)  תשתיות הנדסה אזרחית.

 (2)  תשתיות רכבת.

 (3)  תשתיות צנרת ואנרגיה.

 (4)  תשתיות צנרת נקיה.

 (5)  תשתיות איכות הסביבה.

לקבוצה ניסיון בביצוע פרויקטים בחלק מתחומי פעילותה גם בחו"ל. כמו כן מעורבת החברה באמצעות חברה כלולה, במחקר ופיתוח של טכנולוגיות Clean- Tech בנושאי מים והתפלה.

  •  מגזר אחזקה וזכיינות – בתחום זה הקבוצה פועלת בפעילויות הבאות:

 (1)  תחזוקה ושירות לתשתיות מוניציפליות.

 (2)  תחזוקה ושירות במתקני אנרגיה.

 (3)  זכיינות לפרויקטים בשיטותBOT  ואחרות.