דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך

החברה מתכבדת למסור כי ביום 2019.03.26 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך 4.5 מיליון ש"ח )להלן: "הדיבידנד"(. דירקטוריון החברה אישר את חלוקת הדיבידנד לאחר שבחן את מבחני החלוקה )מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון( בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999( להלן: "חוק החברות") קישור לדיווח: