הודעה בדבר זכייה במכרז לביצוע הקמה

חברת לסיכו בע"מ הודיעה היום על זכייה במכרז לביצוע הקמת מבנה ייעודי (כ-9,000 מ"ר) עבור לקוח בתחום התעשייה הביטחונית

בתמורה לכ- 99 מיליון שקל (בצירוף מע"מ) בהתאם לביצוע כמויות עבודה בפועל ולמחירי יחידת ביצוע.  תקופת הביצוע של הפרויקט עומדת על 28 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין. בנוסף למזמין תעמוד אופציה לדרוש מהחברה ביצוע של אגף נוסף במתחם (כמעט וזהה לפרויקט). יובהר, כי אין כל וודאות באשר למימוש האופציה בידי המזמין.

הזכייה בפרויקט תואמת את אסטרטגיית החברה, להרחיב את פעילותה בתחום התעשייה הביטחונית.

קישור לפרסום: