דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך

דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך

החברה מתכבדת למסור כי ביום 2019.03.26 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך 4.5 מיליון ש"ח )להלן: "הדיבידנד"(. דירקטוריון החברה אישר את חלוקת הדיבידנד לאחר שבחן את מבחני החלוקה )מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון( בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999( להלן: "חוק החברות"(.

קישור לדיווח:

https://maya.tase.co.il/reports/details/1220137