דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך

החברה מתכבדת למסור כי ביום 2019.03.26 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך 4.5 מיליון ש"ח )להלן: "הדיבידנד"(. דירקטוריון החברה אישר את חלוקת הדיבידנד לאחר שבחן את מבחני החלוקה )מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון( בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999( להלן: "חוק החברות") קישור לדיווח:

 

Shafdan pre-treatment project

Pre-treatment is a project that includes pre-treatment systems for the nuggets. Initial sedimentation: Mechanical backing with 3 levels of filtration, settling and sand removal system,

Sewage Treatment Plant Project

Sewage Treatment Plant Project. The purification plant can handle hundreds of thousands of cubic meters per day, a purification plant, a purified water reservoir including pumps and a filtration system.

Sewage pumping stations

In this project, the sewage entering the treatment center is collected from the city where the treatment is carried out and from the surrounding communities, through an advanced and extensive sewage infrastructure.

Construction of a Border Fence

Construction of border fences including: earthwork, development, construction of the fence, connection to the systems and more.